Вработени

Вработени во ООУ „Братство“

ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА

Ред.бр. Име и презиме на наставникот
1 Маринова Ѓурѓица oдделенски наставник  I1 одд.
2 Поповски Јадранка oдделенски наставник  I1 одд.
3 Касами Имране oдделенски наставник  I2 одд
4 Трајкоска Маја oдделенски наставник  II1 одд.
5 Серафимовска Лидија oдделенски наставник  II1 одд.
6 Афердита Сали oдделенски наставник  II2 одд.
7 Стојаноска Весна oдделенски наставник  III1 одд.
8 Нарашанова Биљана oдделенски наставник  III1 одд.
9 Хурмет Ала oдделенски наставник  III2 одд.
10 Попоска Ленче oдделенски наставник  IV1 одд.
11 Коцева Јана oдделенски наставник  IV1 одд.
12 Ибрахими Бахрије oдделенски наставник  IV2 одд.
13   Рухије Сали oдделенски наставник  IV3 одд
14 Илиева Марија oдделенски наставник  V1 одд
15 Тасевска –Атанасоска Марија oдделенски наставник  V1 одд
16 Анета Шукриу Неби oдделенски наставник  V2 одд
17 Кадриева Ибадет oдделенски наставник  V3 одд
18 Мерсије Абдула продолжен престој
19 Фетаху Дрита продолжен престој
20 Ширете Исени продолжен престој
21 Мурселовска Фатмире oдделенски наставник  I до V

Комбинирана паралелка  Г. Нерези

Предметна настава-македонски наставен јазик

Ред.бр. Име и презиме на наставникот
1 Лидија Заборска  македонски јазик
2 Здравковска Гордана  историја, граѓанско, библиотека
3 Панајотов Александар музичко образование
4 Ѓорѓиевска Весна биологија, хемија, природ. науки, изб. предмет
5 Рошкова Силвија англиски јазик
6 Трајановски Добре информатика
7 Трпезановска Татјана физич.образ.изборен спорт
8 Крстески Петре математика, физика
9 Елена Панова –Наумовска географија
10 Ѓорѓи Нацоски Техничко образование
11 Благица Николовска француски јазик
12 Лилјана Ружинова  Ликовно образование
13 Горица Бошковска етика,кл.кул. на евр.цивилизација
14 Лидија Заборска  македонски јазик

Предметна настава-албански наставен јазик

Ред.бр. Име и презиме на наставникот
1 Фида Сервете  албански јазик
2 Катерина Спасовска- македонски јаз. во алб.и Г. Нерези
3 Дрита Зекири германски јазик
4 Садик Исени  англиски јазик
5 Сихана Фетаова англиски јазик
6 Селим Амети математика
7 Ахмети Шпреса математ., физика
8 Исмет Кадри  географија, обр., природни науки,природни науки и техника
9 Хазбие Кадриу истор., граѓанско, вештини на живеење
10 Арбреша Асипи физичко образов.
11 Леонтина Кадриу ликовно образ.
12 Зејнулахи Исмет  музичко образ.
13 Фарука Керими  биологија, хемија
14 Рамиз Љачи информатика, проекти од информатика
15 Рамадан Сали Т.О.
16 Беџети Теута  албански јазик,ика, зап. На рел., веш.на живеење

 

 

 

Стручна служба

Рб Име и презиме Работно место
1. Фљамур Сарачини Библиотекар
2. Марина Хаџипанзова Педагог
3, Иван Петровски психолог

Административнo-технички персонал го сочинуваат

Рб Име и презиме Работно место
1. Ристе Смилевски Секретар
2. Славица Ивановска Домаќин

Хигиено-технички персонал во училиштето го сочинуваат

Рб Име и презиме Работно место
1. Љазумов Невзат Хигиеничар
2. Петреска Рада Хигиеничар
3. Садула Салиев Хигиеничар
4. Славко Ѓоргиев Хигиеничар
5. Абибе Мухаџери Хигиеничар
6. Даниела Тасевска Хигиеничар

Контакт

Адреса: Ул. „Московска - 18 Скопје

Споделете на:

Телефон: 02 3077 889 / 078 447 840

Email: ou-bratstvo@yahoo.com