Во периодот од 14.11.2022 до 23.11.2022 ООУ,,Братство” се спроведоа вонаставни активности за поттикнување на демократската клима-Отворен ден за граѓански образование со ученици од VIII и IX одделение во организација педагогот-Марина Хаџипанзова и наставникот по историја и граѓанско образование -Адурим Љута.Воннаставните активности се реализираа со пишување есеи на тема:Култура и Мултикултура,избор на најдобри есеи и доделување награди за учениците(книги и благодарници)