Соработката со МИО активности со нашето партнер училиште продолжи. Во дворот на ООУ ,,Вера Циривири-Трена” се реализира следната работилница под насловот ,,Уметноста не спојува,, преку која учениците непосредно се запознаа со грнчарскиот занает. Имаа можност самостојно глината да ја обликуваат и од неа да изработуваат предмети. Воедно готовите глинени саксии ги декорираа по претходен договор во група со акрилни бои. Активноста измина во пријатна атмосфера и во очекување на наредна средба. Vazhdoi bashkëpunimi me aktivitetet INA me shkollën tonë partnere ,,Vera Ciriviri-Trena” .Në oborrin e kësaj shkolle u zhvillua punëtoria e radhës me titull “Arti na bashkon”, përmes së cilës nxënësit u njohën me zanatin e qeramikës. Ata patën mundësinë të formonin në mënyrë të pavarur glinën dhe të formësonin objekte prej saj. Në të njëjtën kohë, ata dekoruan enët prej qeramike me ngjyra akrilike. Aktiviteti kaloi në një atmosferë të këndshme dhe në pritje me padurim të takimit të radhës.