Претставниците на Ученичкиот парламент реализираа презентација  на тема:Зависности од алкохол и тутун пред учениците од IX-1и  IX-2 одделение во соработка со педагогот на училиштето

Претставниците на Ученичкиот парламент реализираа презентација на тема:Зависности од алкохол и тутун пред учениците од IX-1и IX-2 одделение во соработка со педагогот на училиштето

Претставниците на Ученичкиот парламент реализираа презентација на тема:Зависности од алкохол и тутун пред учениците од IX-1и IX-2 одделение во соработка со педагогот на...