MИО РАБОТИЛНИЦА

MИО РАБОТИЛНИЦА

Соработката со МИО активности со нашето партнер училиште продолжи. Во дворот на ООУ ,,Вера Циривири-Трена” се реализира следната работилница под насловот ,,Уметноста не спојува,, преку која учениците непосредно се запознаа со грнчарскиот занает. Имаа можност...